Karel Vozáb

Karel Vozáb


Karel Vozáb    * 1856     + 1928     

 hasici-velky-beranov.rajce.idnes.cz/Karel_Vozab_1856_1928


Zakladatel našeho sboru hasičského, učitel, čestný starosta Svazu dobrovolného hasičstva československého, císařský rada, samaritán, lidumil.
Narodil se 9. července 1856 v Pavlínově u Velkého Meziříčí v učitelské rodině. Po základní škole vystudoval gymnázium a pak učitelský ústav v Brně. V roce 1876 se stává učitelem a správcem jednotřídní školy ve Velkém Beranově.
Roku 1878 narukoval a jako vojín 8. pluku byl po 4 měsíce nasazen ve válce rakousko-turecké. Po návratu, jeho přičiněním, byla v roce 1885 škola rozšířena na dvojtřídní a v roce 1900 na trojtřídní. Od počátku svého působení sledoval život v obci, zvlášť bedlivě sledoval činnost a působení hasičských sborů, které pod německým velením v okolí již pracovaly. Postupně připravil a zpracoval české stanovy pro činnost hasičských sborů. České stanovy byly schváleny c. k. místodržitelským výnosem ze dne 11. dubna 1888 č. 10979.
Na podzim roku 1887 obec zakoupila stříkačku od firmy Smékal za 600 zlatých. Do sboru se přihlásilo 30 mladých statných mužů. Na jaře roku 1888 byl sbor dobře vycvičen a ustaven. Členové sboru složili přísahu. To vše pod vedením Vozábovým. V roce 1889 je Vozáb zvolen do Ústřední jednoty hasičské. Jako starosta Zemské ústřední jednoty hasičské Markrabství Moravského je zvolen v r. 1901. Vozáb je také jedním ze zakládajících členů Invalidního fondu dobrovolných sborů hasičských Markrabství Moravského. Podílí se na založení Hasičské záložny. Pomáhá založit i Hasičskou vzájemnou pojišťovnu a hasičské muzeum. V té době Vozáb píše a vydává mnohé odborné publikace. Přispívá i do Ochrany hasičské. V roce 1908 je jmenován ředitelem Hasičské vzájemné pojišťovny. Poštovní úřad ve svém domě založil v r. 1909. Sám, po vyučování zde také úřadoval. V roce 1910 císař František Josef I. Vozábovi propůjčil titul Císařský rada. Poslancem sněmu Markrabství Moravského se stává v r. 1913. V letech první světové války spolupracoval s Červeným křížem, pořádá válečné sbírky a organizuje pomoc frontě.  
V roce 1915 za svoji práci pro Červený kříž byl vyznamenán Čestným řádem II. třídy s válečnou dekorací. Při oslavě Vozábových šedesátých narozenin byla Jihlavská župa přejmenována na župu Vozábovu. Čestným občanem byl jmenován ve všech 60 českých obcích, kde pomáhal založit hasičský sbor.
Při ustavení Svazu dobrovolného hasičstva československého v  r. 1919 je Karel Vozáb jmenován prvním náměstkem starosty. V roce 1923 je pak za své zásluhy zvolen čestným starostou. Víceprezidentem Sdružení všeslovanského hasičstva byl Karel Vozáb zvolen v roce 1925 ve Varšavě.
Karel Vozáb byl i velmi váženým občanem naší obce. 30 let zde působil jako vynikající učitel. 24 let pracoval v našem obecním zastupitelstvu.

12.dubna 1928 vyšla tato zpráva:
Ústřední správa Moravské zemské jednoty hasičské podává velmi truchlivou zprávu
Zemřel bratr   K A R E L  V O Z Á B

Čestný starosta Svazu dobrovolného hasičstva Čsl.,starosta Moravské zemské jednoty hasičské, čestný člen hasičské federace  francouzské, belgické, polské a jugoslávské, čestný člen četných žup a sborů hasičských, čestný občan mnohých obcí, vrchní ředitel Hasičské pojišťovny v.v., … .
Zemřel dne 11. dubna 1928 o 2. hod. odpoledne ve věku 71 let.
Odešel zasloužilý pracovník, který do služeb hasičsko-samaritánských dal všechny své síly. Život svůj zasvětil práci všeužitečné. Jeho šlechetné myšlenky, zásady a skutky hojného a bohatého ovoce ponesou.
Čest budiž jeho památce
Karel Vozáb zemřel náhle a nečekaně. Pohřeb se konal 14. dubna o ½ 10 hod. v brněnském chrámu Nanebevzetí Panny Marie na Mendlově náměstí. Po církevních obřadech se smuteční průvod vydal Brnem a stanul před budovou Hasičské pojišťovny a sídlem Moravské zemské jednoty hasičské. Na poslední cestě zesnulého doprovázelo asi 1000 hasičů z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska. Doprovázeli ho i vysocí činitelé státních a vládních institucí. V hlavním projevu se ze zesnulým rozloučil první náměstek bratr Hrab. Po skončení slavnostního rozloučení se auto s rakví vydalo na cestu do Velkého Beranova a Luk nad Jihlavou. V několika dalších autech doprovázeli rakev činitelé hasičské jednoty a státní úředníci. Ve všech obcích, kterými smuteční kolona projížděla, stály nastoupené hasičské sbory se stříkačkami a vzdávaly poslední poctu svému zemskému starostovi. Ve Velkém Beranově bylo rozloučení s obyvateli obce. V Lukách nad Jihlavou se sešli hasiči z okolních žup v počtu asi 300 mužů. Z auta do kostela nesli rakev hasiči z Luk, na hřbitov pak hasiči našeho sboru. Nad hrobem se zesnulým naposledy rozloučil bratr Hrab a župní starosta Dr. Kába. Jménem učitelstva se loučil pan Kožešník, řídící školy z Uhřínovic. Rakev se zesnulým byla uložena do rodinného hrobu. Odešel člověk, který se těšil velké úctě a vážnosti u všeho obyvatelstva. Po pohřbu darovala vdova po br. Vozábovi 200,- Kč našemu sboru, s poděkováním za pomoc při obstarání pohřbu.